Objectiu

L’objectiu d’aquest portal és oferir una idea general del treball que es desenvolupa al Centre d'Atenció a Usuaris del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló, a banda de centralitzar tota la informació i documentació existent en diverses pàgines web del Servei.

El Centre d'Atenció a usuaris (CAU) és l’encarregat de donar el suport de primer nivell a les infraestructures informàtiques i de comunicacions que permeten als usuaris de la Universitat dur a terme les seus tasques docents investigadores i administratives.

El CAU ofereix un servei d’atenció telefònica mitjançant el número (964 38)
7400 (telefonades externes) 7400 (telefonades internes) i d’atenció via web a través del propi cau.uji.es.

Les incidències són rebudes per la primera línia de atenció o bé resoltes immediatament o assignades als tècnics adients de segona i/o tercera línia segons la tipologia de la incidència. En alguns casos la incidència pot ser transferida a una empresa externa (com per eixemple garanties hardware i altres).

Els serveis que s’ofereixen a la comunitat universitària es poden consultar en l’enllaç del Catàleg de Serveis del CAU.


Pàgina anterior: Funcionament