Llei de Protecció de Dades

La normativa sobre protecció de dades de caràcter personal obliga a empreses institucions i professionals i, en general, a totes les persones jurídiques o físiques que operen sobre fitxers de dades de caràcter personal al compliment d'una sèrie d'obligacions. La Llei afecta “les dades de caràcter personal registrats en suport físic, que els faça susceptibles de tractament, i a tota modalitat d'ús posterior d'aquestes dades pels sectors públic i privat” (Art. 21), entenent per dades de caràcter personal, “qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables”. Igualment el terme suport físic caldria assimilar-ho al de “fitxer” que es definix com “tot conjunt d'organitzar les dades de caràcter personal, siga quina siga la forma o modalitat de la seua creació, emmagatzemament, organització i accés”.

Per aquest, motiu el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) porta a terme la implantació de mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de tractament.

Entre les accions que realitza el CAU es troben les següents:

TRACTAMENT DE LES DADES EMMAGATZEMADES EN EL SEU EQUIP

A tots els usuaris de la Universitat que procedisquen a canviar el seu equip informàtic inventariat, el CAU facilitarà els mitjans tècnics adequats per a salvar les dades guardades en el relacionat amb la seua activitat en la universitat. L'usuari es compromet a realitzar una còpia de seguretat únicament del material d'ús exclusivament acadèmic i és el responsable de realitzar la còpia de les dades.

La còpia serà eliminada de forma immediata després del traspàs de les dades al nou PC, així com les dades contingudes en el disc dur de l'antic equip.

En el moment de salvar les dades, la persona que sol·licita el canvi d'equip informàtic, ha de llegir i acceptar els termes que es presenten en el document.

TRACTAMENT DE LES DADES D'EQUIPS INFORMÀTICS RETIRATS

Totes les dades emmagatzemades en els equips inventariats de la Universitat Jaume I de Castelló, el període d'amortització dels quals haja conclòs, i passen a retirar-se, seran eliminats de manera que siga irrecuperable el seu ús.

Aquest esborrat segur de dades es realitzarà per mitjans d'eliminat físic que impedisca la reutilització d'aquests dispositius d'emmagatzemament.

 


Pàgina anterior: Serveis
Pàgina següent: Catàleg de serveis