Catàleg de serveis

 

Llistat de serveis ofertats

Per què un catàleg de serveis?

L'estandarització és un aspecte important en la prestació del servei proporcionat pel CAU. Aquesta estandarització implica el desenvolupament d'un Catàleg de Serveis i l'establiment d'uns nivells d'atenció a través d'un Acord de Nivell de Servei. El Centre d'Atenció a Usuaris ha vingut desenvolupant iniciatives en este sentit, com l'homologació d'un equip informàtic base i el desenvolupament d'una Configuració Ofimàtica Mínima. No obstant això, queden molts aspectes que no estan definits o no són coneguts per l'usuari que demanda el servei, per exemple: Suport a equips personals. Suport que es presta a determinat programari. Suport que es presta a aplicacions desenvolupades en els distints àmbits de la UJI.

El desenvolupament d'un Catàleg de Serveis s'ha abordat amb l'objectiu de recollir el conjunt de serveis prestats pel CAU, juntament amb els processos que els descriuen. Aquells serveis no inclosos en el catàleg quedaran fora de l'atenció proporcionada per el CAU, si bé, en cas de ser sol·licitats, seran estudiats per a la seva possible inclusió en futures versions del mateix.

Aquest catàleg haurà de ser aprovat per ambdues parts, Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I i els usuaris, o els seus representants. Una vegada aprovat, quedarà a disposició dels usuaris, a través de la seva publicació en: web, còpies impreses, etc. A demés existirà un compromís, per part del Servei d'Informàtica i dels representants dels usuaris, dirigit al seu manteniment i actualització.

 


Pàgina anterior: Llei de Protecció de Dades
Pàgina següent: Documents i manuals